Stort intresse för webbråd, kontinuerlig uppföljning av nyckeltal

I mitt arbete som webbanalyskonsult på Avantime så märker vi för närvarande av ett mycket stort intresse kring det vi kallar för webbråd. Många nya uppdragsgivare anlitar Avantime för att hjälpa till och stödja det viktiga arbetet med webbanalys.

Marknaden för webbanalys har mognat

Avantime (och även Iconvert när det fanns) har arbetat med webbråd under många år, men nu verkar vi har kommit till en punkt där marknaden har ”förstått” det som vi ”predikat” för så länge. Man måste avsätta tid och resurser för att ta vara på de fördelar som ett aktivt och kontinuerligt arbete med webbanalys ger. Nu ser många organisationer och företag att man sparar och/eller tjänar på att arbeta aktivt med webbstatistiken.

Webbråd a la Nettelbrandt

Huvudsyftet med webbråd är att komma igång och jobba mer aktivt och kontinuerligt med webbanalys, kampanjarbete och optimering. När jag är med och arbetar i webbråd ska vi komma till ett läge där vi agerar, förändrar och optimerar utifrån den statistik som vi samlar in (eller börja samla in).

Webbrådsarbetet präglas av ständiga förbättringar, mycket kunskapsöverföring, benchmarking och rådgivning. Webbrådsarbetet sker i flera steg. Under de första tillfällena är det lite mer strategi och planering, identifiering av nyckeltal och mål, samt utbildning. I början kan vi även behöva göra tekniska justeringar/kompletteringar i befintliga implementationer av olika webbstatistiksystem. När vi kommit en bit på väg blir arbetet med inriktat på att identifiera brister, följa upp dessa, optimera och arbeta med kontinuerlig uppföljning av befintliga (och framtida) kampanjer, webbplatser etc.

Spark-i-rumpan-möten

Jag brukar skämtsamt kalla webbråden för spark-i-rumpan-möten. Det är få av mina uppdragsgivare som inte förstår nyttan av webbanalys. För många ligger det svåra i att komma igång och sedan hålla uppe en bra nivå på arbetet under en längre tid. Det är här vi som webbanalyskonsulter kommer in. Vi försöker driva på och ta webbanalysarbetet ett steg längre. Genom att sätta upp rutiner och strukturer för webbanalysarbetet, fördela arbetsuppgifter och dokumentera får vi snart igång arbetet med nyckeltal/KPI:er och arbete för att nå uppsatta mål.

Inför varje webbråd förbereder vi och tar fram data på de nyckeltal som vi och uppdragsgivare bestämt att vi ska mäta och arbeta efter. Under mötena kan vi sedan koncentrera oss på att se trender och att de åtgärder vi bestämt/arbetat med sedan sist har gett effekt.

Vi följer en agenda med vissa stående punkter som vi alltid går igenom. Vissa andra områden går vi igenom mer sällan. Vi lägger till och drar ifrån på agendan allteftersom.

Varje möte dokumenteras med ett mötesprotokoll. Mötesprotokollen fungerar förutom som dokumentation även som kom-ihåg-listor. Vi går igenom mötesprotokollet vid efterföljande möte som uppföljning av föregående möte tillsammans med de ärenden som eventuellt finns utdelade till webbrådsgruppens medlemmar.

Mer information om webbråd

Om webbråd låter som en bra arbetsform för er organisation/verksamhet så hör gärna av dig via kontaktsidan. På Avantimes sida finns lite mer information om arbete krig analys & tolkning av webbstatistik. Här finns lite mer information om webbråd i en äldre artikel: Webbanalys – ett kontinuerligt arbete med webbstatistik.